Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A 2XBConsulting s.r.o. utazási iroda (továbbiakban: Szolgáltató) utazásban való részvételre vonatkozó  általános szerződési feltételei (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") pontositják a Szlovák  Polgári Törvénykönyvben szereplő általános szabályt. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a megrendelő között létrejövő Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 1. A szerződéses kapcsolat létrejötte

 1) A szerződéses jogviszony  résztvevői:

 a) a Szolgáltató, mint utazási iroda, székhely: Školská 1246/5, 982 01 Tornaľa, ID: 51 712 261, adóazonosító száma: 2120766648, mely a saját nevében a saját értékesítési hálózatán vagy szerződéses partnereken keresztül létesít szerződéses kapcsolatot,

b) a megrendelő, ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) mely természetes vagy jogi személy lehet.

2) Szerződéses jogviszony a Szolgáltató és az Ügyfél között az utazási szerződés aláírása alapján, annak napján keletkezik.  

A szerződés az összes többi utasként felsorolt ​​személyt is kötelezi, a vonatkozó nyilatkozat aláírását követően, mely az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet. A Szerződésben említett egyéb személyek szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséért az Ügyfél felel. A személyes adatoknak egy másik természetes személynek történő rendelkezésre bocsátása esetén az Ügyfél kijelenti, hogy beleegyezését adja.

3) Az Utazási szerződés tárgyát a szerződéskötést megelőző tájékoztatás határozza meg a Szolgáltató részéről, amely alapján az Ügyfél megerősíti ezen Általános Szerződési Feltételek elfogadását.

4) Az Utazási szerződés megkötésének megerősítését követően a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megegyezés szerinti terjedelemben, minőségben és az elfogadott feltételeknek megfelelő utazást szervez.

II. Árképzési feltételek

1) Az Utazási szerződésben szereplő utazás ára alatt az utazás és az összes hozzá megrendelt szolgáltatás díja mindösszesen értendő. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az utazás költsége további költségekkel és díjakkal bővülhet, amelyeket az utazási szerződés megkötése előtt  a Szolgáltatónak nem állt módjában meghatározni és amelyekre az Ügyfél a jogszabályban foglaltaknak megfelelően előzetesen figyelmeztetve lett.                 

2) A megrendelt szolgáltatásra az Ügyfélnek az utazási szerződésben szereplő utazás árának teljes megfizetésével válik jogosulttá. Abban az esetben, ha az Ügyfél bármilyen okból nem teljesíti a megrendelt szolgáltatások teljes árának fizetési határidejét, a Szolgáltatónak jogában áll a jelen Általános Szerződési Feltételek VII. pontjában meghatározásra  került  bánatpénz  követelésére és a szerződés visszavonására.

3) A gyerekek számára adható kedvezmények meghatározásakor a gyermekek életkora a meghatározó.

4)A Szolgáltató nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Ügyfél valamely szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

III. Fizetési feltételek

1) A Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások díjának kivitelezés előtti megfizetésére, és az Ügyfél köteles azokat megfizetni, mielőtt azok kivitelezésre kerülnek. 

2) Az Ügyfél az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg előleget köteles fizetni, melynek összege a részvételi díj 40%-a.  Az előleg mértéke módosulhat, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb kötelezettséget ró a Szolgáltatóra. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdése előtti 45. napon esedékes, kivéve, ha a közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Az utazási szolgáltatás csak a részvételi díj, valamint az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetését követően vehetők igénybe. A Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy az utazási szerződés nem jelentős feltételeit – lásd jelen ÁSZF VI. 2. pontjában rögzítettek - az utazás megkezdése előtt egyoldalúan módosítsa. A módosításról az utazásszervező az utazót írásban tájékoztatja.

3) Amennyiben a szerződéses kapcsolat az utazás illetve a szolgáltatások kivitelezésének megkezdése előtt kevesebb, mint 45 nappal kerül megkötésre, a megrendelő köteles az utazás illetve a szolgáltatások árának a teljes összegét kifizetni a szerződés aláírásával egyidőben.

 2. Az Ügyfél jogai és kötelességei

1) Az Ügyfél alapvető jogai közé tartozik:

a) a szerződésben írásba foglalt és fizetett szolgáltatások megfelelő kivitelezésére való jog               

b) a szerződésben írásba foglalt a  Szolgáltató által megszervezésre és kivitelezésre kerülő szolgáltatásokkal kapcsolatos információk  kérésének joga,               

c) a szerződésben meghatározott szolgáltatásokban bekövetkezett bármilyen változásról való tájékoztatás joga               

d) ezen ÁSZF VII. cikkjében összefoglalt pontoknak megfelelően az utazási szerződés felmondása               

e) ezen ÁSZF VIII. cikkel összhangban lévő hibák és azoknak megoldására vonatkozó panasztétel joga              

f) A Szolgáltató  felelős a jelen szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint köteles segítséget nyújtani az Ügyfél  számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.                                                                                                         

g) Az Ügyfél  jogosult az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha a Szolgáltatót erről az utazás megkezdése előtt ésszerű időn belül, elektronikus úton értesíti. Az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal történő értesítést minden esetben ésszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. A Szolgáltatónak tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat a Szolgáltató a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

2) Az Ügyfél alapvető kötelezettségei közé tartozik:                

a) köteles a Szolgáltató számára biztosítani a megfelelő információátvitelt               

b) az utazás során bebiztosítani a 15 év alatti személyek felnőtt felügyeletét, hasonlóan azon utasok felügyeletét, akiknek az egészségi állapota megköveteli               

c) az utazás költségeinek megfizetése ezen Általános Szerződési Feltételeinek (3) cikkjében rögzítettek szerint, és szükség esetén ezt bizonyítani.               

d) késedelem nélkül véleményt nyilvánítani a szerződést követő esetleges szolgáltatások változásairól és tartalmáról,               

e) a megrendelt és kifizetésre került szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentumok átvétele a Szolgáltatótól és az azokban található adatok pontosságának ellenőrzése,               

f) érvényes úti okmány vagy vízum (ha szükséges) magánál tartása az adott ország útlevél- és vámszabályainak betartása érdekében, ahová utazik. Az e rendeletek be nem tartásából eredő valamennyi költség az utasokat terheli,               

g) az oltást és  egyéb egészségügyi követelményeket illető szabályok betartása, amikor olyan országba utaznak, ahol ezen szabályokat nemzetközi egészségügyi  előírások írják elő,               

h) a szolgáltatások igénybevételénél a Szolgáltató által előírt utasítások szigorú betartása               

i) kötelessége elkerülni a személyi és vagyoni  károkozást                          

j) az üzleti partnerekkel, közvetítőkkel szembeni követelések időben történő és megfelelő alkalmazásának biztosítása               

k) ha az Ügyfél megsérti az Utazási Szerződésben írásba foglalt szerződési feltételeket, köteles a felmerülő költségek kifizetésére.

 3) Az Ügyfél további kötelességei közé tartozik:

a) az Utazási szerződésben szereplő összes utast megismertetni a szerződés feltételeivel és a Szolgáltatótól kapott további információkról tájékoztatni

b) az utasok kötelességei betartásának biztosítása.

3. A Szolgáltató jogai és kötelességei

1) A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Ügyfelet minden olyan tényről, amely az Utazási szerződésben felsorolt szolgáltatások igénybevételére vonatkozik, és amelyek befolyásolhatják az Ügyfél döntését az utazás megvásárlásában. 

2) A Szolgáltató köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni az utazási iroda csődje esetén 

3) A Szolgáltató köteles késedelem nélkül ésszerű segítséget nyújtani a bajban lévő utazónak, különösen:               

a) megfelelő információ nyújtása az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a Szlovák Köztársaság képviseleteiről,               

b) a távoli kommunikáció segítése és az alternatív megoldás megtalálása adott problémára. Ha az utas szándékos magatartása vagy gondatlansága miatt nehézségekbe ütközik, a Szolgáltató jogosult díjazást követelni az Ügyféltől a nyújtott segítségért, melynek összege nem haladhatja meg a Szolgáltató segítségnyújtásért kifizetett költségeit.

4) A Szolgáltató nem köteles az utasok számára az előre megegyezett és fizetett szolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatásokat nyújtani.

VI. A megállapodott feltételek megváltoztatása 

A.    A szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt (utazás előtt): 

1) Ha a Szolgáltató az utazás megkezdése előtt kénytelen az Utazási Szerződésben írásba foglalt feltételeket megváltoztatni, vagy az utazás költségét több mint nyolc százalékkal növelni, Szolgáltató az Utazási Szerződés megváltoztatását javasolja az Ügyfélnek. Ebben az esetben Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet:              

a) a javasolt változtatások és azok hatásáról az utazás költségére,              

b) az Ügyfél számára javasolt módosítások ésszerű időn belüli elfogadásáról, vagy visszavonásáról anélkül, hogy  bánatpénz  megfizetésére kerülne sor,   

c) amennyiben az Ügyfél a b) pontban említett határidőn belül nem fogadja el az utazási szerződés javasolt módosítását, az utazási szerződés megszűnik.               

d) Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a számára kiajánlott ajánlatot és visszalép a szerződés megkötésétől a Szolgáltató köteles az Ügyfél által befizetett összeget késedelem nélkül visszaküldeni az Ügyfélnek, legkésőbb a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül.

 2) A felek egyetértenek abban, hogy a Szolgáltató jogosult az utazás előtt az Utazási szerződésben lévő feltételek módosítására, amennyiben ez a változás elhanyagolható  mértékű és a Szolgáltató az Ügyfelet világos, konkrét és érthető módon tájékoztatja. Elhanyagolható változásnak tekinthető a helyszín és szállás megváltoztatása (legalább azonos vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen), a látogatásra kerülő helyszínek sorrendjét, a közlekedés változása -  közúti , biztonsági vagy egyéb működési okokból, indulás és az érkezés helyének megváltoztatása, feltéve, hogy biztosított az ingyenes transzfert.

5. A szolgáltatások igénybevétele alatt

1) a Szolgáltató jogosult arra, hogy változtatásokat hajtson végre a programot és a nyújtott szolgáltatásokat illetően az utazás ideje alatt

2) a Szolgáltató kötelessége a meg nem valósult szolgáltatások helyett az Ügyfélnek alternatív szolgáltatásokat ajánlani, amelyek legalább hasonló minőségűek, mint az Utazási Szerződésben eredetileg megállapodott

3) a Szolgáltató kötelessége az Ügyfélnek visszafizetni a költségeket az igénybe nem vett szolgáltatásokért, valamint az alternatív lehetőséggel nem kompenzált szolgáltatásokat, vagy

4) az Ügyfél számára kedvezményt biztosítani a kifizetett, de igénybe nem vett, vagy nem teljesen kompenzált szolgáltatásokért, vagy

5) haladéktalanul segítséget nyújtani az Ügyfélnek.

6) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megváltozott vagy nem kivitelezett szolgáltatások vagy programok következményeiért, amelyeket olyan esemény okozott, amelyet nem lehetett elkerülni, még akkor sem, ha minden erőfeszítést megtettek; vagy szokatlan és előre nem látható olyan körülmények miatt (pl. Technikai hibák, időjárás, forgalmi helyzet, a fuvarozó döntése, a sztrájkok és hasonló körülmények), amelyeket a Szolgáltató nem tud befolyásolni.

 VII. A szerződés visszavonása és a kártérítés

 1) Az Ügyfélnek  jogában áll az utazás előtt bármikor visszavonni az Utazási Szerződés megkötését, ilyen esetben azonban előre leegyezett  kártérítést köteles fizetni.

 2) A kártérítés összege függ a szerződés visszavonásának időpontjától.

 A kártérítés a tényleges költségeket foglalhatja magában:

a) a ténylegesen felmerült költségeket, de legalább 25% -át az utazás teljes árából, ha az Ügyfél a szerződést az utazás megkezdése előtt több mint 45 nappal visszavonja.

b) a ténylegesen felmerült költségeket, de legalább 50% -át az utazás teljes árából, ha az Ügyfél a szerződést az utazás megkezdése előtt 45-29 nappal visszavonja.

c) a tényleges költségeket, de legalább 75% -át az utazás teljes árából, ha az Ügyfél a szerződést az utazás megkezdése előtt 28-15 nappal visszavonja

d) a felmerült tényleges költségeket, de legalább 90% -át az utazás teljes árából, ha az Ügyfél a szerződést az utazás megkezdése előtt 14-6 nappal visszavonja

e) 100% -a az utazás teljes árának, ha az Ügyfél a szerződést 5 vagy kevesebb nappal az utazás megkezdése előtt vonja vissza.

3) A szerződés visszavonásának időpontja az írásbeli értesítésnek a Szolgáltató általi, igazolt átvételétől számítódik.

4) Amennyiben az Utazási Szerződésben lévő Ügyfél vagy utasként megjelölt személyek közül egy vagy több személy visszavonni kívánja a szerződést, abban az esetben a Szolgáltatónak a kártérésen kívül lásd. VII.cikk 2. bekezdés) az új csomagárat is ki kell fizetnie (pl. egyágyas felár, pótágyról való átkerülés rendes ágyra stb.).

5) Abban az esetben, ha egy utas nem vesz részt az utazáson, vagy nem veszi igénybe a megrendelt szolgáltatást bármilyen okból, vagy saját döntéséből kifolyólag nem veszi igénybe sem részben sem teljes mértékben, nem jogosult a szolgáltatások költségének visszatérítésére.

6) Abban az esetben, ha az Ügyfél az eredeti Utazási Szerződés szerinti dátumot  vagy szállást  megváltoztatja, a Szolgáltató a ugyanúgy jár el, mint a szerződés visszavonási esetekben.

7) A Szolgáltató az utazás megkezdése előtt anélkül, hogy kötelessége volna az ügyfélnek a lemondásért kártérítés fizetnie a következő esetekben vonhatja vissza szerződést:

a) ha az utazás résztvevőinek száma alacsonyabb, mint az utazási szerződésben előírt minimális résztvevők száma és a Szolgáltató visszavonja az utazási szerződést az utazási megállapodásban meghatározott határidőn belül, de legkésőbb:

-       20 nappal az utazás megkezdése előtt, ha az utazás hosszabb, mint 6 nap, -       7 nappal az utazás megkezdése előtt., ha az utazás hossza 2 – 6 napig tart,  -       48 órával az utazás megkezdése előtt, ha az utazás 2 vagy kevesebb napig tart, vagy               

b)  visszafordíthatatlan és rendkívüli körülmények megakadályozzák az utazás kivitelezését, és a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Ügyfelet és/vagy utas(oka)t az utazás megkezdése előtt.

8) A Szolgáltató a fizetendő kártérítést levonhatja a befizetett előlegből. A kártérítés kifizetése után az iroda köteles az Ügyfélnek visszafizetni a fennmaradó összeget.

VIII. Reklamáció

1) A Szolgáltató a helyszínen az idegenvezetőtől megvásárolt szolgáltatások minőségéért nem, csak az Utazási szerződésben írásba foglalt előre megrendelt szolgáltatások minőségéért vállal felelősséget.

2) Amennyiben a megrendelt szolgáltatások minősége nem felel meg az Utazási Szerződésbe foglaltaknak, az Ügyfél köteles haladéktalanul erről a tényről értesíteni Szolgáltatóképviselőjét.

3) A Szolgáltató köteles a legjobb belátása szerint helyrehozni, kijavítani és az eredetinek megfelelő minőségben kivitelezni a megrendelt szolgáltatást, amennyiben ez nem terheli meg az utazás szervezésére szánt költségvetést.

4) Ha Szolgáltató nem hajtja végre az e cikk (3) bekezdése szerinti jogorvoslatot, az irodának kötelessége az utasoknak alternatív utazási szolgáltatásokat kínálni, amelyeknek               

a) ugyanolyan minőségűnek kell lennie, mint az utazási szerződésben megállapodtak, anélkül, az utasok számára további költségek felmerülését okozná, vagy.               

b) alacsonyabb minőségű, mint az utazási szerződésben meghatározottak, de megfelelő kedvezményt kínálnak ezen idegenforgalmi szolgáltatások árából.

(5) Az utasok megtagadhatják az utazási iroda által az e cikk (4) bekezdése szerinti utazási szolgáltatásokat, ha az utazási alternatív szolgáltatások nem hasonlíthatók össze az Utazási Szerződésben meghatározott idegenforgalmi szolgáltatásokkal, vagy az alacsonyabb minőségű szolgáltatások árából ajánlott árkedvezmény nem megfelelő.

6) Ha Szolgáltató nem orvosolja a szolgáltatás kivitelezésének minőségét az e cikk (3) bekezdésének megfelelően, és nem biztosít alternatív szolgáltatást e cikk (4) bekezdése szerint, az Ügyfélnek joga van               

a) maga a orvosolni a problémát, és kötelezheti a Szolgáltatót utazási irodát, az erre fordított kiadások költségének visszatérítését,

b) visszavonni az Utazási Szerződést a bánatpénz megfizetése nélkül.

7) A Szolgáltató köteles az Ügyféllel együttműködve írásos feljegyzést készíteni, és átadni az írásos feljegyzés másolatát az Ügyfélnek, ha               

a) nem hajtja végre a (3) és (4) bekezdés szerinti jogorvoslatot    

b) alternatív szolgáltatásokat nyújt a turistának az e cikk (4) bekezdés szerinti b) pontjában említett kritériumok értelmében               

c) az Ügyfél megtagadja vagy objektív okokból nem fogadja el a felkínált alternatív szolgáltatásokat dA (6) bekezdés szerint az utas a problémát saját maga orvosolja.

8) Az Ügyfélnek jogában áll az utazás befejezésétől számított három hónapon belül írásban benyújtani a reklamációt  vagy ha az utazás nem történt meg, attól a naptól kezdve, amikor az utazás az Utazási Szerződéssel összhangban véget ér. Amennyiben lehetséges, az Ügyfél az e cikk (8) bekezdése szerinti írásos feljegyzést csatol a reklamáció benyújtásakor.

9) A Szolgáltatónak a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kőtelessége írásban válaszolnia a panaszra. Az e-mailben benyújtott panaszok nem tekinthetők érvényesnek, kivéve, ha az ügyfél panaszát írásban visszaigazolták.

10) Ha Szolgáltató nem bizonyítja, hogy az Ügyfél sértette meg az utazási szerződés feltételeit, az iroda köteles a követelés napjától számított 30 napon belül az Ügyfél számára megfelelő kompenzációt visszaadni, figyelembe véve az utazási szerződés megsértésének súlyosságát és időtartamát.

11) Ha az Ügyfél nem elégedett a Szolgáltató reklamációjának kezelésével, vagy úgy véli, hogy az iroda megsértette a jogait, valamint, hogy az iroda elutasította vagy a törvényes határidőn belüli válaszadást  megtagadta, kérelmet nyújthat be egy alternatív vitarendezési eljárás megnyitásához. Az alternatív vitarendezés tárgya az utazási iroda és az ügyfele között a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal (Slovenská obchodná inšpekcia) hatáskörébe tartozik.

IX. Utasbiztosítás

1) Az utasbiztosítás nem része a Szolgáltató és az Ügyfél között Utazási Szerződésnek. Az Ügyfél, utasbiztosítást csak konkrét, saját  biztosító céggel köthet.

X. Adatvédelem 

1) A szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés: Adatkezelő/Adatfeldolgozó az érintett személyek személyes adatait dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, személyazonosító igazolványának számát, valamint az utazás során együtt utazó utasok számát dolgozza fel.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a megrendelt szolgáltatások, különösen a szállás, vendéglátás, közlekedés és kiegészítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében történik. Az érintett személy köteles a fent említett személyes adatokat megadni, mivel ennek elmulasztása lehetetlenné tenné a szerződés teljesülését. Szükséges személyes adatok feldolgozásához az érintett személy hozzájárulása nem szükséges. 

2) Harmadik felek lehetnek üzleti partnerek - közvetítők: szerződéses biztosítási társaságok utazási biztosításra, szerződő utazási irodák, szerződéses légitársaságok, szerződéses buszszállítási társaságok, szerződéses külföldi leányvállalatok, amelyeken keresztül az Adatkezelő/Adatfeldolgozó biztosítja az ügyfeleinek az utazási szerződésben felsorolt ​​szolgáltatásokat. A közvetítőknél az üzemeltető rendelkezik a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződéssel, amely kötelezi a közvetítőt a személyes adatok védelme érdekében meghatározott feltételek betartására.

 3) Harmadik országok, amelyekbe a személyes adatok átadása esetlegesen megtörténhet: egy EU-s tagállam vagy nem uniós ország, ahol az Utazási Szerződésben található szálláshely helyezkedik el. 

4) A meglévő ügyfelek személyes adataira vonatkozó adatkezelés:  a nevét, vezetéknevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a Adatkezelő/Adatfeldolgozó, mint a www.dunaninnendunantul.hu honlap üzemeltetője a marketingtevékenységekhez használhatja a hasonló szolgáltatások előmozdítása, az információbiztonság biztosítása, a marketing hírek és információk, hírlevelek küldése, az egyedi ajánlatok feldolgozása, a piackutatás és az alkalmazott termékekkel való elégedettség érdekében ezen adatok feldolgozásának jogszerűsége az üzemeltető jogos érdeke, hogy átfogó, általános és ügyfélorientált információkat nyújtson a címzettnek az utazási iroda legfrissebb különleges ajánlatairól.

Az Adatkezelő/Adatfeldolgozó nem adhatja át ügyfél listáját vagy az ügyfelek adatát jogosulatlan harmadik feleknek.

Továbbá az ügyfelek bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről.

Jognyilatkozat: Az Adatkezelő/Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat információs rendszereinkben a jogszabályoknak megfelelően és csak a minőségi szolgáltatások biztosításához szükséges ideig tartjuk.

 XI. Záró rendelkezések 

1) A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott utazásokra és szolgáltatásokra vonatkoznak. 

2) Az Ügyfél az Utazási Szerződés aláírásával megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételekkel teljes mértékben megismerkedett, megértette, egyetért vele és elfogadja őket. 

3) Ezek az Általános Szerződési Feltételek 2020.03.20. -án lépnek hatályba.

Kérdése van?

Elérhetőségeink

Úticél - Élmények Dunán innen - Dunán túl